Famiy Report, Gyeonggi Museum of Modern Art, Korea, 28 April - 9 July 2017


Artists
Keem Young-gle, KIM insook, Kelvin Kyung Kun Park, Jongheon Bae, Optical Race, JeongMee Yoon, Soyung Lee, Eunu Lee, Donghwan Jo + Haejun Jo, Sekyun Ju, GIGISUE, Chan Hau Chun, Sim Chi Yin, Shao Yinong + Mu Chen


About Exibition: https://gmoma.ggcf.kr